Aansprakelijkheid

VRIJWARING

Uitsluiting aansprakelijkheid

De website www.rtvdiscus.nl is met de grootste zorgvuldigheid samen gesteld. Alles is in acht genomen en in het werk gesteld om de informatie naar waarheidsgehalte te toetsen en neer te zetten. Ook in de doorverwijzing naar andere informatiebronnen is met grote zorgvuldigheid omgegaan. In geen enkel geval, echter – en in de ruimste zin -, is STICHTING DISCUS verantwoordelijk of kan STICHTING DISCUS aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. STICHTING DISCUS sluit derhalve iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden uit. De informatie kan, periodiek en zonder aankondiging, worden gewijzigd. Door de website van STICHTING DISCUS te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de in deze tekst genoemde bepalingen en voorwaarden. Aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaan in op het moment dat een bezoeker onze site voor het eerst gebruikt.

Algemeen Voorbehoud m.b.t. Auteursrecht ten aanzien van
commercieel gebruik

Op het materiaal van STICHTING DISCUS op deze site (teksten, foto’s, filmmateriaal en alsmede grafische beelden) rust intellectueel eigendom van STICHTING DISCUS, zoals dit is neergelegd in de Nederlandse Auteurswet. Elk oneigenlijk gebruik, waarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van STICHTING DISCUS is verkregen, is verboden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: bewerking/wijziging, kopiëren, publicatie op andere media of websites en verspreiding. Voor verzoeken dienaangaande kunt u contact met ons opnemen via webmaster@rtvdiscus.nl

Algemeen Voorbehoud m.b.t. Auteursrecht ten aanzien van
niet-commercieel gebruik
Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privégebruik. Het is verboden het materiaal van deze site aan te passen, te veranderen of te bewerken.
In alle andere gevallen verwijzen wij naar het algemeen voorbehoud ten aanzien van commercieel gebruik.

Links naar andere sites
STICHTING DISCUS is niet aansprakelijk voor informatieverstrekking van bronnen van derden en verwijst onvoorwaardelijk naar de aansprakelijkheidsvoorwaarden van die bron. Rechthebbenden van andere sites worden verzocht eventuele bezwaren tegen verwijzing op haar site te melden aan webmaster@rtvdiscus.nl en om deze link(s) te laten verwijderen.

Statistieken
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals o.a. de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan STICHTING DISCUS zijn website en dienstverlening verbeteren.

Materiaal aangeleverd door derden (indien van toepassing)
Gebruikersregels STICHTING DISCUS

 1. Door materiaal beschikbaar te stellen verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. De gebruiker blijft auteursrechthebbende op het materiaal. De gebruiker verleent aan STICHTING DISCUS een onbeperkte niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen.
 3. De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enig vorm van (royalty) vergoeding.
 4. STICHTING DISCUS zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de maker te vermelden. Indien dit op enigerlei wijze niet mogelijk is zal de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.
 5. De gebruiker stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de gebruiker zelf over de rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. De gebruiker vrijwaart STICHTING DISCUS tegen elke aanspraak van derden.
 6. STICHTING DISCUS is niet verplicht om het materiaal te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.
 7. Gebruiker staat ervoor in dat het materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, het privacy recht, het auteursrecht, de naburige rechten en het merkenrecht.
 8. Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de eindredacteur van STICHTING DISCUS om dit te bepalen.
 9. STICHTING DISCUS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de web-redactie te melden via mailadres webmaster@www.rtvdiscus.nl
 10. De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. STICHTING DISCUS accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige inbreuk.
 11. De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. STICHTING DISCUS accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige gevaarstelling van zichzelf of anderen.
 12. STICHTING DISCUS zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de gebruiker.
 13. Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.
 14. STICHTING DISCUS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de publieksbijdragen zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.
 15. De gebruiker verklaart dat het door hem/haar aangeleverd materiaal niet tot stand is gekomen door vervorming van de werkelijkheid of enige andere vorm van trucage zonder dat die aan STICHTING DISCUS gemeld zal worden.


Definities

I Gebruiker: een natuurlijke persoon die één of meer bijdragen levert aan STICHTING DISCUS, niet zijnde een (freelance) werknemer
van STICHTING DISCUS.
II Materiaal: het materiaal dat wordt ingebracht bij STICHTING DISCUS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. De redactie van STICHTING DISCUS probeert zoveel als mogelijk rekening te houden met auteursrechten.

Bescherming persoonsgegevens
STICHTING DISCUS gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Daarbij houdt STICHTING DISCUS zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het televisie – , radio – en internetbedrijf.
De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Klachtenregeling
Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan STICHTING DISCUS laten weten. Bij een gegronde klacht zal de omroep het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen.
Geschillen, die onoplosbaar zijn, worden afgehandeld volgens Nederlands recht voor een Nederlandse rechtbank. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is en indien u meent dat wij uw recht schenden, neemt u dan contact op ons via webmaster@rtvdiscus.nl.

 

 

 

 

 

Haag Media
Gemeente Den Haag
Woonservicewijken Escamp