Home   ›   Disclaimer

Disclaimer

VRIJWARING

Uitsluiting aansprakelijkheid
De website van www.rtvdiscus.nl is met de grootste zorgvuldigheid samen gesteld.
Alles is in acht genomen en in het werk gesteld om de informatie naar waarheidsgehalte te toetsen en neer te zetten. Ook in de doorverwijzing naar andere informatiebronnen is met grote zorgvuldigheid omgegaan. In geen enkel geval, echter – en in de ruimste zin -, is STICHTING DISCUS verantwoordelijk of kan STICHTING DISCUS aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. STICHTING DISCUS sluit derhalve iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden uit. De informatie kan, periodiek en zonder aankondiging, worden gewijzigd. Door de website van STICHTING DISCUS te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de in deze tekst genoemde bepalingen en voorwaarden. Aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaan in op het moment dat een bezoeker onze site voor het eerst gebruikt.

Algemeen Voorbehoud m.b.t. Auteursrecht ten aanzien van commercieel gebruik
Op het materiaal van STICHTING DISCUS op deze site (teksten, foto’s, filmmateriaal en alsmede grafische beelden) rust intellectueel eigendom van STICHTING DISCUS, zoals dit is neergelegd in de Nederlandse Auteurswet. Elk oneigenlijk gebruik, waarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van STICHTING DISCUS is verkregen, is verboden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan:
– bewerking/wijziging, kopiëren, publicatie op andere media of websites en verspreiding.
Voor verzoeken dienaangaande kunt u contact met ons opnemen via webmaster@www.rtvdiscus.nl

Algemeen Voorbehoud m.b.t. Auteursrecht ten aanzien van niet-commercieel gebruik
Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privégebruik. Het is verboden het materiaal van deze site aan te passen, te veranderen of te bewerken. In alle andere gevallen verwijzen wij naar het algemeen voorbehoud ten aanzien van commercieel gebruik.

Links naar andere sites
STICHTING DISCUS is niet aansprakelijk voor informatieverstrekking van bronnen van derden en verwijst onvoorwaardelijk naar de aansprakelijkheidsvoorwaarden van die bron. Rechthebbenden van andere sites worden verzocht eventuele bezwaren tegen verwijzing op haar site te melden aan webmaster@rtvdiscus.nl en om deze link(s) te laten verwijderen.

Statistieken
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals o.a. de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan STICHTING DISCUS zijn website en dienstverlening verbeteren.